W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, które gwarantują prawa dziecka, są:

1. Konstytucja RP

2. Konwencja o Prawach Dziecka

3. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

Według tych regulacji Dziecko ma prawo do:

– wychowania się w rodzinie,

– nauki,

– rozrywki,

– kultury i wypoczynku,

– dostępu do informacji,

– wszechstronnego rozwoju,

– prywatności,

– równości.