REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od lekcji. Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów.

 1. Świetlica czynna jest w godzinach : 6.45 do 17.15.
 2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci klas I-III, których oboje rodzice  zatrudnieni są w pełnym wymiarze godzin.
 3. Przyjęcia do świetlicy odbywają się na podstawie dostarczonego przez rodziców odpowiednio wypełnionego formularza (karty zapisu do świetlicy). Zgłoszenia należy składać do dnia 10 września. Do zgłoszeń proszę dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy.
 4. Karta musi zawierać: telefony komórkowe obojga rodziców/opiekunów oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące  dziecka / zdrowotne, wychowawcze, przeciwwskazania/.
 5. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.
 6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
 7. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić nauczycieli świetlicy na piśmie – z aktualną datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 8. Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.
 9. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia pisemnych informacji o osobach uprawnionych do odbioru ich dziecka ze świetlicy.
 10. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz.6.45, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy nauczycielowi świetlicy.
 11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 12. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcami świetlicy.
 13. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 14. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.
 15. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 16. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
 17. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków etc).
 18. Rodzice i opiekunowie powinni zapewnić swoim pociechom wyżywienie  (kanapki, owoce), obuwie na zmianę, a zimą dodatkową odzież.
 19. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci nie chodzące na lekcje religii lub oczekujące na zajęcia dodatkowe w szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów konkretnych godzin i dni.
 20. Na potrzeby świetlicy pobierana jest jednorazowa i dobrowolna opłata na wyprawkę dla dziecka w wysokości 50 zł, z przeznaczeniem na zakup zabawek, sprzętu sportowego, artykułów plastycznych i higienicznych, wyposażenia sali, zakupu nowych pozycji multimedialnych.
 21. Zabrania się dzieciom samodzielnego opuszczania świetlicy bez zgody nauczyciela.
 22. Wychowanków obowiązuje zakaz oddalania się od grupy podczas pobytu poza szkolnym budynkiem.
 23. Zabrania się rodzicom (opiekunom) przebywania w świetlicy i stołówce, odbiór dziecka odbywa się poprzez zgłoszenie domofonem w portierni szkoły.
 24. Zabrania się wychowankom korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy.
 25. Odzież wierzchnią oraz obuwie wyjściowe dzieci pozostawiają w szatni.
 26. Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.
 27. Za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia świetlicy odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 28. Za zgubione przez dzieci rzeczy osobiste świetlica nie ponosi odpowiedzialności.