Zachęcamy do dokonywania wpłat na konto Rady Rodziców.

Wpłacać można na konto lub u wychowawców.

Koszt 10 zł miesięcznie od rodziny.

Nr konta: 29 1020 1811 0000 0802 0354 9276

REGULAMIN
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej NR 39 w Gdańsku – Wrzeszczu

Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 39 w Gdańsku – Wrzeszczu

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,

5) Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,

6) przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady,

7) reprezentatywności – rozumie się przez to zebranie wszystkich rodziców uczniów oddziału szkolnego, przy zachowaniu zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców (prawnych opiekunów), zwany dalej Rodzicem.

§ 2

1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,

 • zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi oraz innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,

 • formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu
 • finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 • wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,

 • organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

Rozdział II

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 3

1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.

2. Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący zebrania. W celu przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.

3. Kandydatów do Rady, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.

4. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.

5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału szkolnego.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 1–5.

§ 4

1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.

2. Zebrania zwyczajne Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z tym że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.

3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.

5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub Dyrektora.

Rozdział III

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 5

1. Kompetencje Rady określają przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw.

2. Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 • występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą,

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

 • opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,

 • występowanie do Dyrektora Szkoły z inicjatywą wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

 • współudział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły,
 • występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,

 • opiniowanie oceny dorobku nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i mianowanego,
 • występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

 • wybór swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły lub zespołu Szkół,

 • wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

 • wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez Regulamin Rady Rodziców, przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§ 6

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 7

1. Rada, dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.

2. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.

3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

§ 8

1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.

2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:

 • realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,

 • prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli,

 • występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium oraz opiniowanie ich uchwał,

 • informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

3. Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§ 9

1. Źródłem funduszu Rady są:

 • dobrowolne składki rodziców szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
 • dotacje budżetowe,
 • dochody z innych źródeł.

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, może być wydatkowany na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

3. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

 • Dyrektor,
 • Rady Klasowe,
 • Samorząd Uczniowski.

§ 10

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.

2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

§ 11

Rachunkowość Rady jest prowadzona na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisów dotyczących finansów wykonawczych do tej ustawy.

§ 12

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział V

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§ 13

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

§ 14

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady.

§ 15

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem

……………………………………………………

………………………………., dn. ………………..