logowanie do systemu rekrutacji - nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat


Rekrutacja 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019
 
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 
z dnia 30 stycznia 2019 r.
 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)
 
zarządzam co następuje:
 
§1
 
Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej – załącznik nr 1.
 
§2
 
Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020  terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – załącznik  nr 2.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk

 

Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

  • List Minister Edukacji Narodowej do RodzicówUczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum  - TUTAJ
  • Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 - TUTAJ
  • Ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. - TUTAJ

 

W Kuratorium Oświaty w Gdańsku powstał punkt informacyjny ds. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020: TUTAJ

Przyznawanie punktów w rekrutacji do szkół a zgłoszenia imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019: TUTAJ

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.


logowanie do systemu rekrutacji - nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Podręcznik dla Kandydata  - system naboru

Krótki przewodnik po systemie - TUTAJ (pdf)