ROZDZIAŁ ze SATUTU SP Nr 39 -  ORGANY  SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
 
§ 10
1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.

3. Do jej kompetencji stanowiących należy:
- zatwierdzanie planów pracy szkoły;
- podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji Uczniów;
- podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli Szkoły;
- ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
- organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
- projekt planu finansowego Szkoły,
- wnioski Dyrektora o przyznanie Nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
- wnioski Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole,
- propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki Ucznia,
- dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
- zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
- ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
- wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
5. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.
6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut lub jego zmiany.
7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły oraz do Dyrektora Szkoły odwołanie Nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Szkole.

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

10. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste Uczniów lub ich Rodziców, a także Nauczycieli i innych pracowników szkoły.