I. NFORMACJE OGÓLNE:

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku.

2. Siedziba szkoły mieści się w Gdańsku, ul. Obywatelska 1.

3. Na pieczęciach i stemplach nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Gdańsk, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 39 jest szkołą publiczną, która:

1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

2. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

5. Stosuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych w szkołach publicznych.

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Oświatowej z 7 września 1991 r. oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie uwzględniając Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki, a w szczególności:

1) dąży do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania,

2) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

3) przygotowuje wychowanka i ucznia do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,

4) umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

5) zapewnia rozbudzanie aspiracji edukacyjnych uczniów,

6) umożliwia zdobycie umiejętności samodzielnego uczenia się, pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów,

7) zapewnia naukę obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz nauki języków obcych,

8) rozwija czytelnictwo wśród uczniów poprzez umożliwianie dostępu do zbiorów biblioteki,

9) upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

10) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

11) kształtuje środowisko wychowawcze adekwatne do oczekiwań uczniów, rodziców, warunków szkoły i wieku uczniów,

12) zabezpiecza opiekę wychowawczą oraz bezpieczeństwo,

13) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

14) organizuje pobieranie nauki i opiekę uczniom niepełnosprawnym,

15) uczy samorządności i rozwija tą samorządność wśród uczniów,

16) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

17) wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 

Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne, a mianowicie:

1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca

2) realizację szkolnego programu wychowawczego, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,

3) realizację szkolnego programu profilaktyki, który dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,

4) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka,

5) rozpoznawanie przyczyn trudności edukacyjnych i problemów wychowawczych,

6) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

7) prowadzenie zespołów wyrównawczych,

8) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i innych specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych,

9) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie i zakresie dostosowanym do potrzeb uczniów i możliwości szkoły,

10) organizowanie w uzasadnionych przypadkach indywidualnego toku nauki w celu umożliwienia uczniom rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań,

11) organizowanie szkolnych  konkursów przedmiotowych i umożliwienie uczniom uczestnictwa w konkursach na różnych szczeblach rejonowych,

12) organizowanie zawodów sportowych na szczeblu szkoły i gminy oraz uczestnictwo uczniów w  zawodach powiatowych i rejonowych,

13) organizowanie wycieczek mających charakter interdyscyplinarny,

14) współpracę z rodzicami,

15) współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami.