• Dyrektor SP Nr 39 w Gdańsku - mgr inż. Anna Ptasińska-Wojewoda
  • Wicedyrektor SP Nr 39 w Gdańsku - mgr Anna Senger
  • Wicedyrektor SP Nr 39 w Gdańsku - mgr Julia Bialk
ROZDZIAŁ ze SATUTU SP Nr 39 -  ORGANY  SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Organy szkoły i ich kompetencje
§ 8

Organami szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Samorząd Uczniowski,
4. Rada Rodziców.

§ 9

1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:
a. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy Szkoły,
b. podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły,
c. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności Nauczycieli, oddziaływania na ich postawę, pobudzania do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
d. zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
2. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy Prawo oświatowe, należy w szczególności:
- kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do Nauczycieli zatrudnionych w Szkole;
- sprawowanie opieki nad Uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
- realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
- wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczniom i Nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
- współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
- odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII;
- stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
- występowanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
- przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły;
- wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
- wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza Szkołą, po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe;
- kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej;
- dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez Nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty;
- podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
- zezwalanie Uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, w trybie i na warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe;
- organizowanie Uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania;
- ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczniom, Rodzicom uczniów i Nauczycielom, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;
- ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w tym tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym;
- realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
3. Do kompetencji Dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole Nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności:
- decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
- decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych Nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
- występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla Nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
- dokonywanie oceny pracy Nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się w szkole;
- tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy Uczniów;
- zapewnienie pomocy Nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;
- zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
- zapewnienie bezpieczeństwa Uczniom i Nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
- organizowanie procesu awansu zawodowego Nauczycieli;
- zawieszenie w pełnieniu obowiązków Nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- zawieszenie w pełnieniu obowiązków Nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;
- współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
- administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
5. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole.

§ 10

1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej.
2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
- zatwierdzanie planów pracy szkoły;
- podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji Uczniów;
- podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli Szkoły;
- ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
- organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
- projekt planu finansowego Szkoły,
- wnioski Dyrektora o przyznanie Nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
- wnioski Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole,
- propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału Nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki Ucznia,
- dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
- zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
- ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,
- wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut lub jego zmiany.
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły oraz do Dyrektora Szkoły o odwołanie Nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Szkole.
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
8.Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste Uczniów lub ich Rodziców, a także Nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 11

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy Uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez Uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom Szkoły w sprawach dotyczących Szkoły, szczególnie dotyczących praw Uczniów.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd wyraża opinię o pracy Nauczyciela.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw Uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
- prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
- prawo wyboru Nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 12

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację Rodziców Uczniów.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,
- typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.
5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13

Organy szkoły pracują na rzecz Szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania 
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze Statutu i planów pracy Szkoły.
Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.