Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności z wykonywanie tych czynności.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926) o ochronie danych osobowych.
 • Statut Szkoły.
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje. archiwa:

 • Księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • Teki akt osobowych pracowników szkoły
 • Księgi inwentarzowe,
 • Rejestr pracowników,
 • Ewidencja zastępstw,
 • Protokoły Rady Pedagogicznej ,
 • Protokoły Rady Rodziców,
 • Ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
 • Księga uczniów,
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr korespondencji,
 • Ewidencja czasu pracy,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów,
 • Archiwum dokumentacji szkolnej