Koncepcja Pracy
Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku
na lata 2017 – 2020

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

 1. Opracowano na zebraniu Zespołu Wychowawczego dnia 1 września 2017 roku
 2. Zapoznano Radę Rodziców dnia 11 września 2017 roku
 3. Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 11 września 2017 roku
 4. Zaktualizowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 1 września 2017 roku

Skład zespołu: Anna Ptasińska – Wojewoda, Małgorzata Kardaś, Anna Senger, Magda Telepska – Kosińska, Małgorzata Żmuda

Podstawą do opracowania Koncepcji pracy szkoły były:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)
 3. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 4. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 39
 6. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 39
 7. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 39
 8. Ustawa z dnia 14.12.2016, Prawo Oświatowe

Nasza szkoła jest przyjazna dzieciom i ich rodzicom, ścisłe związana z regionem i społecznością lokalną, otwarta na potrzeby wychowanków i środowiska. Naszym przesłaniem w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej jest połączenie nauki z dobrą zabawą, przygotowanie wychowanków do życia w społeczności lokalnej, poszanowania historii oraz tradycji narodowej, otwartego na świat i potrzeby innych ludzi. Głównym celem szkoły jest dobro uczących się dzieci, działalność zgodna z lokalnymi potrzebami i możliwościami oraz kierowanie się w pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej obowiązującymi przepisami i kierunkami polityki oświatowej.

 

Naszym zadaniem jest:

 • stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego na miarę ich możliwości,
 • doskonalenie procesu edukacyjnego skierowanego na przygotowanie uczniów do kolejnego etapu kształcenia,
 • motywowanie uczniów do aktywności w procesie uczenia się, tak by nauka stawała się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem,
 • rozwijanie kreatywności,
 • wszechstronna pomoc dzieciom w celu wyrównywania szans edukacyjnych (edukacja włączająca)
 • kształtowanie postaw wychowanków zgodnych z oczekiwaniami rodziców i wychowawców oraz potrzebami rynku pracy,
 • przygotowanie do życia w społeczności, w której żyjemy,
 • indywidualizowanie potrzeb wychowanków,
 • wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania,
 • dobór metod i form pracy dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawczej dostosowanych do możliwości i uwarunkowań placówki,
 • stałe doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej,
 • podejmowanie nowatorskich działań w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Szkoła prowadzi działania umożliwiające realizację koncepcji pracy:

 • monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • analizowanie potrzeb uczniów mających trudności w nauce,
 • organizacja różnych form zajęć wspierających rozwój,
 • organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o rożnych uzdolnieniach i zainteresowaniach,
 • wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne na miarę najnowszych technologii,
 • stała poprawa warunków lokalowych,
 • stały kalendarz imprez i uroczystości szkolnych,
 • realizacja projektów edukacyjnych i edukacyjno-wychowawczych,
 • udział w akcjach charytatywnych i wolontariackich,
 • organizacja pomocy socjalnej i wsparcia rodzinom w potrzebie,
 • realizacja projektów prozdrowotnych,
 • prezentowanie osiągnięć uczniów,
 • promocja szkoły w środowisku,
 • dostosowanie warunków pracy do zaleceń określonych w podstawie programowej,
 • rozwijanie odpowiedzialności podczas korzystania z mediów społecznych.

 

W naszej szkole stosujemy aktywne metody nauczania i wychowania, których celem jest odkrywanie tkwiących w dzieciach różnorakich talentów i dbałości o ich rozwijanie.

Nadrzędnym celem jest stworzenie dobrych warunków dla prawidłowego rozwoju każdego ucznia:

 • tworzymy ciepłą, kameralną atmosferę,
 • sprzyjamy sukcesom uczniów,
 • otwieramy się na zmiany i pomoc dzieciom w przystosowaniu się do zachodzącej transformacji,
 • uczymy samodzielnego, twórczego poszukiwania wiedzy i umiejętnego wyboru informacji,
 • motywujemy do systematycznego uczenia się,
 • likwidujemy przeszkody uczenia się (bieda, głód, zła organizacja),
 • proponujemy tolerancję i szacunek dla podzielonych wartości i ludzkich swobód,
 • staramy się efektywnie kształcić nie tylko najzdolniejszych uczniów, ale dobrze uczyć najsłabszych wychowanków.

 

Do realizacji kierunków kształcenia i wychowania szkoła dysponuje:

 • profesjonalną kadrą pedagogiczną,
 • 33 nauczycieli dyplomowanych,
 • 20 nauczycieli mianowanych,
 • 5 egzaminatorów,
 • 1 edukatora,
 • nowoczesną bazę dydaktyczną – pracownię komputerową, internet,
 • kompleksową opiekę pedagogiczno-psychologiczno-terapeutyczną i logopedyczną,
 • oferuje pomoc dzieciom z ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • rewalidację dla dzieci z klas integracyjnych,
 • stwarza możliwości rozwijania zdolności na zajęciach kół zainteresowań (m.in. koło wokalne, koło teatralne, koło informatyczne, Zespół Tańca Gabi, zajęcia sportowe, itp.),
 • wprowadza j. angielski już od klasy 0 – bezpłatnie, od klasy VII drugi język
 • umożliwia edukację wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, wieku czy wyznania,
 • bardzo dobrze współpracujemy z PPP Obywatelska 1,
 • uczniowie mają okazję do publikowania swoich prac na stronie internetowej szkoły,
 • realizuje własne programy autorskie dotyczące profilaktyki, przemocy, agresji, autorski program edukacji wczesnoszkolnej, poszerzony o treści dotyczące miasta Gdańska,
 • posiada bazę sportową – salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę do tenisa stołowego,
 • prowadzi zajęcia piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt z klas I – III,
 • zapewnia uczniom stałą, bezpłatną opiekę podczas ferii zimowych i jednego miesiąca wakacji proponując różne formy rekreacji i wypoczynku,
 • należy do szkół „Promujących Zdrowie”,
 • organizuje imprezy środowiskowe – festyny z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka, Dnia Sportu, współpracujemy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, rodzicami i sponsorami,
 • prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci klas I – III gry i zabawy,
 • w czasie wakacji i ferii zimowych organizujemy zajęcia na terenie szkoły w ramach akcji „Lato w mieście”, „Zima w mieście”.

 

Szkoła posiada:

 • 17 sal lekcyjnych,
 • świetlicę szkolną dla dzieci rodziców pracujących i matek samotnie wychowujących dzieci czynną od 6.45 – 17.15,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia,
 • pracownię komputerową wraz z nowoczesnymi komputerami,
 • stołówkę – smaczne, zdrowe i tanie obiady,
 • czytelnię i bibliotekę,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej,
 • gabinet psychologa,
 • gabinet do rewalidacji indywidualnej,
 • gabinet logopedy,
 • gabinet terapeutyczny,
 • oddzielny budynek z dwoma niezależnymi pomieszczeniami w którym odbywają się zajęcia oddziałów klas „0”.

W swoich działaniach jesteśmy wspierani przez liczną rzeszę wolontariuszy i studentów z różnych uczelni Gdańska. Organizujemy i bierzemy udział w różnych konkursach przedmiotowych, wiedzy, plastycznych i zawodach sportowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Jesteśmy szkołą , która przystąpiła do Programu Pomorskiego Certyfikatu Jakości Edukacji. Posiadamy boisko wybudowane w ramach programu „Junior Gdańsk 2012”.

Anna Ptasińska – Wojewoda – Dyrektor Szkoły

Anna Senger – Wicedyrektor Szkoły

Julia Bialk - Wicedyrektor Szkoły