REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W GDAŃSKU

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od lekcji. Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów.

1. Świetlica czynna jest w godzinach : 6.45 do 17.15.

2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci klas „0”-III, których oboje rodzice  zatrudnieni są w pełnym wymiarze godzin.

3. Przyjęcia do świetlicy odbywają się na podstawie dostarczonego przez rodziców odpowiednio wypełnionego formularza. Zgłoszenia należy składać do dnia 15 września. Do zgłoszeń proszę dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy.

4. Karta musi zawierać: telefony komórkowe oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące  dziecka / zdrowotne, wychowawcze, przeciwwskazania/.

5. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.

6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

7. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić nauczycieli świetlicy na piśmie – z aktualną datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

8. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godz.6.45, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.

9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

10. Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni.

11. Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.

12. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania.

13. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcami świetlicy.

14. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia pisemnych informacji o osobach uprawnionych do odbioru ich dziecka ze świetlicy.

15. W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć dzieci zdrowe, bez wyraźnych objawów chorobowych (kaszel, przewlekły katar, gorączka).

16. Rodzice i opiekunowie powinni zapewnić swoim pociechom wyżywienie  (kanapki, owoce), obuwie na zmianę, a zimą dodatkową parę spodni.

17. Rodzice (opiekunowie) odbierając dzieci ze świetlicy zobowiązani są do powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.

18. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci nie chodzące na lekcje religii lub oczekujące na zajęcia dodatkowe w szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów konkretnych godzin i dni.

19. Na potrzeby świetlicy pobierana jest jednorazowa opłata na wyprawkę dla dziecka w wysokości 40 zł oraz dobrowolna miesięczna opłata w wysokości 10 zł miesięcznie, z przeznaczeniem na zakup zabawek, sprzętu sportowego, artykułów higienicznych, wyposażenia sali, zakupu nowych pozycji multimedialnych.

20. Za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia świetlicy odpowiadają rodzice (opiekunowie).

21. Zabrania się dzieciom samodzielnego opuszczania świetlicy bez zgody nauczyciela.

22. Wychowanków obowiązuje zakaz oddalania się od grupy podczas pobytu poza szkolnym budynkiem.

23. Zabrania się rodzicom (opiekunom) przebywania w świetlicy i stołówce podczas trwania obiadu.

24. Zabrania się wychowankom korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć prowadzonych przez wychowawców.

25. Odzież wierzchnią oraz obuwie wyjściowe dzieci pozostawiają w szatni.

26. Za zgubione przez dzieci rzeczy osobiste świetlica nie ponosi odpowiedzialności.